ESF-projekt möjliggör innovativ utbildning för personal inom LSS

Författare: Anders Holmquist

13 juni, 2019

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö Stad – en attraktiv arbetsgivare

För att locka, utveckla och behålla sina anställda ville funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad erbjuda innovativ intern kompetensutveckling. Den pedagogiska modellen för detta byggde på en kombination av ”flipped classroom” (webbaserade föreläsningar), arbetsplatsnära stöd samt normbrytande ledarskap. För detta avsåg de söka stöd från europeiska socialfonden (ESF). Förvaltningen behövde dels stöd i att göra klart projektplan och ansökan till ESF under stark tidspress. Dels utveckla intern kompetens för att på egen hand kunna bereda fler framtida EU-projekt/ESF-projekt.

do-be consulting fick förtroendet att stödja förvaltningen i detta arbete. Uppdraget omfattade metodstöd kring utvecklingen av EU-projekt generellt. Dessutom innebar det coaching av en arbetsgrupp kring framtagandet av EU-ansökan för finansiering inom europeiska socialfonden (ESF). Med hjälp av konsulten fick förvaltningen möjlighet att fördjupa sig inom frågor som rör framtagandet av ett EU-finansierat projekt: genomförandemodell, förändringsledning, samverkan mellan olika delar av förvaltningen och med externa parter, målstyrning, budgetering, integrering av resultat efter projektets slut samt hantering av ofta förekommande utmaningar kring projektarbete i kommunal förvaltning. Hantering av förändringsmotstånd, samverkan mellan olika delar av förvaltningen, samverkan med externa parter var andra inslag i uppdraget.

Förvaltningen lyckades få stöd beviljat från ESF med drygt 6,8 Mkr för sitt projekt HÅPP, där över 360 deltagare genomgår kompetensutveckling. ESF-projektet pågår mellan 2019 och 2021.

Numera bereds ytterligare projekt av förvaltningens anställda som ett led i att befästa funktionsstödförvaltningen i Malmö stad som en attraktiv arbetsgivare.

Läs vidare om ESF-projekt HÅPP här

Liknande inlägg…