vad vi menar med hållbarhet

För att de globala målen skall uppnås krävs att alla delar av samhället inkluderas i arbetet och aktivt jobbar mot samma mål. Civilsamhället, näringslivet, offentlig sektor, forskare och medborgare – alla bidrar och har ett ansvar i någon mån, men utmaningarna och arbetet ser olika ut beroende på roll och verksamhet.

Näringslivet och företagen har en viktig roll och ansvar i att driva förändringar för att möta de globala utmaningarna. Ett ansvarstagande såväl miljömässigt som socialt är nödvändigt. Detta yttrar sig på olika sätt, i allt från en hållbar ekologisk produktionskedja till ett ansvarstagande i att göra ”good business”.

Vi på do-be consulting har gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete inom näringslivet. Merparten av alla våra uppdrag syftar till att bidra till hållbar utveckling ur ett eller flera perspektiv. Nedan har vi illustrerat ett antal vanliga utmaningar kopplat till hållbarhetsarbete med exempel på hur vi kan stödja er i detta.

offentlig sektor

”Vi är en kommun som ska jobba mot agenda 2030 men verksamheterna vet inte riktigt vad det innebär”

Läs mer

  Basnivån ”att definiera hållbarhet”

  • WorkShop – vad är hållbarhet?
  • Utbildning i Agenda 2030
  • Vilka krav finns på kommunerna och vad innebär detta i praktiken?
  • Jämföra SKL:s inriktningsmål
  • Inspirera och motivera, skapa engagemang.

  ”Agenda 2030 är så omfattande, vi vet inte hur vi ska sätta egna mål och följa upp dem i verksamheten”

  Läs mer

   Strategi och verktyg för uppföljning

   • Analys av befintliga verksamhetsmål och aktiviteter
   • Formulering av kortsiktiga och långsiktiga mål samt indikatorer för uppföljning.
   • Implementation av nya styr- och ledningsmodeller.

   ”Vi har en idé till ett samverkansprojekt för en pilot-verksamhet kring social hållbarhet men vi har inga resurser att driva det”

   Läs mer

    Projektstöd och samordning

    • Stöd i projektansökan/ ansökan om finansiering (till exempel ESF, Vinnova)
    • Projektledning
    • Skapa arenor för samverkan mellan kommun och näringsliv/civilsamhälle

    ”Vi har svårt att attrahera och behålla kompetens i vår verksamhet”

    Läs mer

    Coachning och värdegrundsarbete

    • Nulägesanalyser samt åtgärdsförslag. ”Vem är vi som arbetsgivare och vem vill vi vara”

    • Ledarskapscoachning för hållbara chefer

    • Värdegrundsarbete och grupputveckling

    privat sektor

    ”Vi vill arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågor”

    Läs mer

     Systematiskt hållbarhetsarbete

     • Integrerad och implementerad hållbarhetsstrategi, hållbarhetspolicy och hållbarhetsrapportering.

      Nuläge och områden i behov av utveckling och åtgärd. 

     • Policy och handlingsplan som omfattar hela eller delar av verksamheten och implementerat arbetssätt inkl. organisation. 

     • Bevakning av nya forskningsrön. 

     ”Vi vill stödja bra initiativ som passar med vår inriktning”

     Läs mer

     Sponsring och samarbeten

     • Ledarskap och medarbetarskap, volontärskap och arbetsmiljö.

     • Tydlig koppling mot de utvalda globala hållbarhetsmålen och hur de genomsyrar vår dagliga verksamhet.

     • Tydlig strategi även för ev. Sponsring och socialt engagemang i och kring företaget.

     • Skapa möjligheter för våra anställda att engagera sig.

     ”Vi vill hitta nya affärer i den cirkulära ekonomin”

     Läs mer

      Nya affärsmöjligheter

      • Affärs- och produktutveckling, partnerskap, alternativa affärsmodeller.
      • Kartläggning av befintliga och potentiella produkter och tjänster.
      • Framtidsscenarier, “What-if-analyser” och utifrån dessa “road-map”.
      • Omvärldsanalyser av alternativa affärsmodeller i branschen eller i andra branscher.

      ”Vi vill minimera, återanvända och återvinna i större utsträckning – Reduce, Re-use, Recycle”

      Läs mer

      Effektivt resursutnyttjande

      • Cirkulär ekonomi/ Resurskretslopp.

      • Skapa interna kretslopp och samarbeta med andra för att minska och dela resurssvinn, öka återanvändningen och återvinn resterande.

      • Ett aktivt ställningstagande för miljön, varumärkesstärkande och ekonomiskt fördelaktigt (både på kort och lång sikt).

      • Att kartlägga verksamhetens processer och uppföljningsstrukturer.

      sveriges prioriterade områden enligt agenda 2030

       Sverige bedöms ha goda förutsättningar att uppnå de globala målen till 2030 men det finns naturligtvis utmaningar. På nationell nivå har Agenda 2030-delegationen definierat 6 prioriterade områden.

      Ett jämlikt och jämställt samhälle

      Ett stärkt näringsliv med hållbara affärsmodeller

      Hållbara städer

      Z

      Hållbara och hälsosamma livsmedel

      En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi

      Stärkt kunskap och innovation

      engagemang – minuter som gör skillnad

      2019 initierade vi på do-be consulting ett engagemang för hållbarhet både på det personliga och globala planet. Varje minut som våra konsulter ägnar åt fysisk aktivitet per vecka räknas samman och omvandlas till kronor, kronor vi sedan använder för att stödja olika hållbara verksamheter.

      Forskning visar att fysisk aktivitet stimulerar bildandet av hjärtceller och att fördelarna börjar byggas redan efter små doser, direkt efter, fysisk aktivitet. Vår träning gör oss starkare, friskare och hjälper oss i vardagen, samtidigt som vi har möjlighet att göra skillnad för andra- det tycker vi är hållbart på riktigt!

      Som en del i minuter som gör skillnad har vi på do-be consulting också möjlighet att delta i större arrangemang som Toughest, Vårruset- eller varför inte i en riktigt tuff utmaning i form av Barcelona Maraton?

      tidigare referenser

      #1

      LKAB: Utvärdering Tågtransport vs Biltransport

      Läs mer

      Bakgrund/Utmaning:

      • Finns det någon ekonomi i, och uppnås några förbättrade miljöeffekter genom att transportera gods i en redan etablerad tåglösning, istället för i dagens billösning?
      • Går det att samarbeta med andra företag för att uppnå bättre effekter?
      • Vilka typer av godsflöden och produkter är lämpliga att hantera i ett tågflöde, och hur hanteras övriga produkter fortsatt i ett leveranssäkert upplägg.

      Uppdrag:

      Projektleda och analysera potentiella effekter av förändringen.Ta fram business case för lösningen. Etablera en utrullningsplan. Dokumentera Roller & Ansvar samt SOP för de operationella upplägget. Definiera vad som ska inkluderas i en test/pilotfas, samt genomföra denna under perioden Apr’17-Sep’17. Implementera full scope.

      Resultat:

      • Det finns underlag som påvisar en 20-30% besparingseffekt på kostnaden, och minst 50% förbättrad miljöpåverkan.
      • Lyckad pilotfas med 4 leveranser per vecka.
      • Samtliga mål uppnådda kring leveranssäkerhet, kostnader och miljöpåverkan.
      • Stabil plattform som nu kan byggas vidare på, med utökade volymer och utökad komplexitet i godsflödet.

      #2

      Vinnovaprojekt

      Läs mer

      do-be consulting var stöd i ansökan till Vinnova och beviljades medel som projektkoordinator mellan SE Forum och Impact Invest för ett projekt kring att skapa ett Svenskt Nationellt Acceleratorprogram för Sociala Entreprenörer. 

      #3

      SE Forum

      Läs mer

      SE Forum har i 15 år stöttat, utbildat och inspirerat Sociala Entreprenörer från hela världen. När SE Forums föregående VD slutade på grund av personliga skäl stod organisationen utan såväl ledning som pengar för att finansiera verksamheten 2019. do-be consulting satte in en Interim-VD i 6 månader, och säkrade finansiering för kommande 2 år, en ny strategi togs fram och organisationen har nu rekryterat en permanent VD.