Att fatta rätt beslut

do-be consulting stödjer kunder i att ta fram beslutsunderlag – strategier, planer, business case eller nyttokalkylering.

Läs mer

Vi sätter utmaningar i sina rätta sammanhang – omvärlden, branschen, verksamheten – och kan på så vis ta fram bra problemdefinitioner. Det är bästa utgångspunkten för att nå fram till bra lösningar.

do-be consulting är även ett starkt beställarstöd då vi har valt att inte knyta oss till någon specifik leverantör. Det kan röra sig om outsourcing av en verksamhet, upphandling av en tjänst eller nytt verksamhetssystem. Vi kan stödja er i planering, definition, kravinsamling och i själva införandet. Ni får en oberoende part som kan hjälpa er att få den funktionalitet som passar era processer bäst, och ni överraskas inte av för höga investeringskostnader.

.

Att förverkliga beslut

do-be consulting stödjer ledningars förändringsarbete, processutveckling och värdegrundsarbete.

Läs mer

Genom att engagera de bästa talangerna inom vår bransch –som anställs hos oss eller som samarbetar med oss –  kan vi stödja våra kunder i de mest utmanande uppdragen. Det är vår mission att se till att ni som kund får rätt resurs för rätt utmaning.

Vi besitter gedigen kunskap och erfarenhet inom bland annat projekt/programledning, processutveckling, kommunikation, utbildningar och värdegrundsarbete, som är viktiga delar i att driva ett framgångsrikt förändringsarbete. Vanligtvis rör det sig om utmaningar i samband med sammanslagning av verksamheter, att verksamheter inte utvecklas som det är tänkt, att verksamheter skall arbeta på ett nytt sätt gentemot sina kunder, att verksamheter vill få ut högre nytta av sina investeringar eller att verksamheter skall anpassas till nya krav inom exempelvis hållbarhet.

.

Att följa upp beslut

do-be consulting stödjer kunder i att få en bild av nuläget och hur de bäst ska kunna ta sig vidare mot de målbilder som är satta.

Läs mer

Vi har erfarenheter av att hjälpa till i förändringsarbete eller när ett projekt kört fast. Oavsett omfattning så garanterar do-be consulting ett effektivt genomförande och att våra kunder får handfasta och pragmatiska råd samt definierade aktiviteter byggda på en grundlig analys.

"do-be consulting fungerade som en katalysator i arbetet och insåg vikten av att skapa en bred förankring och gemensam förståelse för processer och nödvändiga förändringar ut i organisationen enda ned på individnivå"

-Jonas Arkestad, CFO Copenhagen Malmö port

” Idag har vi kommit långt på vår resa att skapa ett mer välrustat företag för framtiden. do-be consultings analys och verksamhetsnära sätt att arbeta har varit centralt – de har stärkt oss för denna resa”

-VD Ulf Thysell, NSVA.

"Konsulten från do-be consulting bidrog med ovärderlig systematik i arbetet"

-Jan Sohlmér, Kommundirektör i Lomma

Om vi ställer frågan till våra kunder om de kan rekommendera oss till en annan kund för motsvarande uppdrag svarar 99 av 100 att de absolut kan göra det

aktuellt

Jag håller med i hög grad… Så jag kan bli klar.

 En medarbetarundersökning kan vara ett praktiskt verktyg för att mäta pulsen på ett företag och ge medarbetare en möjlighet att få delge sin upplevelse av arbetsmiljö och kultur på företaget. Dessa undersökningar är för många direkt förknippade med...

Nya visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen omfattar idag misstankar om allvarliga oegentligheter mot lag el. uppförandekod begångna av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning. Allvarliga oegentligheter som rör; bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet...