Jag håller med i hög grad… Så jag kan bli klar.

Författare: anna pankko

12 mars, 2024

 En medarbetarundersökning kan vara ett praktiskt verktyg för att mäta pulsen på ett företag och ge medarbetare en möjlighet att få delge sin upplevelse av arbetsmiljö och kultur på företaget. Dessa undersökningar är för många direkt förknippade med enkätundersökningar med påståendefrågor och viss möjlighet till mer utförliga svar.  Det finns dock flera fallgropar och utmaningar med att förlita sig helt på enkäter. Svaren man får på enkäter är beroende av de frågor som ställs, utan nyans. Utförliga svar är det långt ifrån alla som är villiga att skriva och det är inte ovanligt att försöka rusa genom enkäten, antingen genom att hålla med om allt eller vara onödigt negativ.

do-be consulting fick nyligen möjlighet att tillsammans med en kund utveckla konceptet medarbetarundersökningar, från något kvantitativt till mer kvalitativt. Medarbetarundersökning LIVE blev konceptet, myntat av företagets VD, där alla medarbetare fick svara på en enkät med påståendefrågor i vanlig ordning men frågorna ställdes av oss – i intervjuform. Vi gavs förtroendet att genom 34 intervjuer få en djupare inblick i medarbetarnas mående, upplevelse av företaget och utvecklingsmöjligheter de tyckte sig se.

Vi drog flera lärdomar om konceptet som talade för denna variant av medarbetarundersökning. Anonymiteten kunde säkras i högre grad än vid traditionella enkätutskick. Vi som höll intervjuerna kunde samla och dokumentera allt material för att sedan sudda ut all språkanvändning som möjligen kunde hänvisas tillbaka till en enskild medarbetare. Men viktigast av allt, då fokus hamnade på att skapa tillit via dialog kunde svaren bli mer utförliga, följdfrågor kunde ställas och kroppsspråk kunde läsas av.

Angreppssättet gjorde att det underlag vi skapade med kunden blev gediget och otroligt användbart. Företag genomför medarbetarundersökningar för att få en förståelse för sina medarbetares upplevelser. Medarbetarundersökningen LIVE tar mer tid i anspråk än att administrera en enkät via epost, men genom en intervjuprocess ökar möjligheten att få den förståelse och konstruktivitet som eftersträvas. Dessutom säkras en 100 procentig svarsfrekvens och anonymiteten säkras av en tredje part.  

Med underlaget kunde en omfattande analys göras och företaget fick med sig flera områden där medarbetarna tyckte företaget kunde utvecklas. do-be consulting gav även konkreta förslag i en handlingsplan framåt, grundat i det framtagna materialet.

Liknande inlägg…