hur vi jobbar

Vad vi menar med den nya generationens managementkonsulter

Vårt företag jobbar utifrån en verksamhetsnära modell – där vi i första hand jobbar med våra kunder, inte för dem. Vi heter do-be consulting – vårt arbete leder till förbättringar (do) som ger bestående värde (be). Vår modell består främst av följande delar:

N

Vi är små, starka och flexibla

Vi har byggt ett företag där beslutsvägar, erfarenhet och kunskap delas  mycket fort. Kunden möter inte en komplex struktur och genom att våra konsulter har en förmåga att röra sig obehindrat mellan strategiska och operativa frågor skapas en bättre helhet.

Genom våra egna konsulter och ett rikt nätverk av dedikerade konsulter – med olika bakgrund och erfarenhet – kan vi sätta ihop team som bäst möter kundens utmaningar.

 

N

Vi jobbar inte med några på förhand definierade modeller eller angreppssätt

Vi tar vår utgångspunkt i kundens utmaningar och förutsättningar och bygger våra lösningar utifrån det. Vi säljer inte färdiga lösningar – vi lyssnar, ställer de rätta frågorna och levererar de rätta svaren.

 

N

Vi använder kundens resurser på bästa sätt och får dem att växa

Vårt förhållningssätt är att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet, vi blandar coachning och stöd med handfast styrning och struktur.

vad vi är

Om oss

Det är inte längre rimligt att jobba med management consulting på traditionellt vis. Våra kunder måste utveckla sina egna förmågor för att möta en värld som förändras i en allt snabbare och oförutsägbar takt. Vi arbetar disruptivt, något annat vore tjänstefel i en bransch som handlar om utveckling framåt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för varje unik kundutmaning. Lösningar som blir kundernas egna och som ger bestående värde.

Vi är din lokala barista, inte den internationella cafékedjan.   

Vi är din personliga skräddare, inte den massproducede klädjätten.

Vi arbetar med våra kunder, inte för dem.

Vi är utbrytarna som tänker nytt.

Vi är do-be consulting.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

tidigare referenser

#1

Analys och kartläggning av effekter  digitalisering – allmännyttigt bostadsbolag

Läs mer

Bakgrund/Utmaning:  Bostadsbolaget hade funnit en möjlighet att med stöd av digitalisering utveckla ett nytt arbetssätt för ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

I samband med detta fanns behov av att kartlägga och beskriva möjliga effekter samt krav på aktiviteter och åtgärder för att uppnå dessa.

Uppdrag:

Att genomföra en analys av påverkan av digitaliseringen på befintlig verksamhet avseende möjliga kvantifierbara och kvalitativa effekter samt krav på åtgärder för att uppnå dessa.

Arbetet utfördes i form av workshops, intervjuer och fördjupade analyser.

En central uppgift var att klargöra områden som påverkas direkt respektive indirekt av åtgärden samt om effekter uppstod på lång eller kort sikt. Följande områden genomlystes: kundservice/kundtjänst, förvaltning, tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll, planerat underhåll, upphandling, leverantörsstyrning samt kompetens och organisation.

Utöver ovan angivna områden omfattade kartläggningen även förutsättningar och krav för att uppnå effekter främst med fokus på ledning, styrning och uppföljning.

Resultat:

En rapport färdigställdes och utgjorde underlag för beslut i ledningsgrupp och styrelse. Positivt beslut fattades avseende pilotstudie och investering.

#2

Skånetrafiken – ny utvecklingsmodell

 

Läs mer

Bakgrund/Utmaning:  Skånetrafiken har en omfattande digital utveckling av tjänster mot resenär, sjukvård samt medarbetare. Skånetrafiken arbetade tidigare enligt en annan utvecklingsmodell som aldrig fullt ut blivit implementerad. För att göra en förändring med fokus på förbättringar inom prioritering och tydlighet i den digitala utvecklingen startade Skånetrafiken ett projekt.

Uppdrag:

Uppdraget innefattade att projektleda samt arbeta fram Skånetrafikens nya utvecklingsmodell. Arbetet delades upp i olika faser där den första fasen handlade om att fånga upp IT och verksamhetens förväntningar och krav på den nya modellen. Utifrån krav/förväntningar arbetades det fram ett förslag på process med tydliga roller och ansvar samt stöd i form av verktyg och mallar. Sista fasen i projektet var att skapa digitala utbildningar och genomföra förankringsmöten, skrivarstugor mm för att kick-starta arbetet med den nya utvecklingsmodellen.

Resultat:

Projektet levererade sina leveranser i tid och man kunder redan i införandet se att nyttor togs hem rörande:

  • Införandet av Leveransplaner ledde till att verksamheten fick ökad förståelse för helheten rörande digital utveckling så att tydligare prioriteringar behövde göras
  • Modellen innebar att verksamheten skapade tydligare beställningar vilket bland annat gjorde att det enklare för IT att estimera
  • När olika beslutsforum började köras så hittades genast samordningsfördelar mellan avdelningar som inte tidigare identifierats

#3

Helsingborgs stad – stöd i formandet av ny organisation

 

Läs mer

Bakgrund/Utmaning       Digitaliseringsavdelningen i Helsingborg stad har beslutat att genomföra en omorganisation för att bättre möta stadens och medborgarnas behov utifrån att vara förvaltningarnas naturliga partner för innovation och digitalisering. Helsingborg stad har som mål att 2022 vara en av Europas mest innovativa städer och digitaliseringsavdelningen har en viktig roll i att möjliggöra detta. Ny organisation skall underlätta operativt beslutsfattande och ha ett ökat kundfokus med tydliga vägar in och långsiktigt sammanhållen arkitektur.

Uppdrag

Inledningsvis bestod uppdraget i att definiera kritiska framgångsfaktorer, risker och behov av förflyttningar för att möjliggöra önskade målbilder med ny organisation. Vi genomförde djupintervjuer med ett stort antal medarbetare och nyckelpersoner inom och utom avdelningen för att skapa en nulägesbild. Arbetet utmynnade i en rapport där vi definierade ovan samt förslag på kommande aktiviteter i transformationen kopplat till organisatoriska behov, förändringsledning och kommunikation.

Rapporten var en del i underlaget för slutligt förslag till ny organisationsstruktur. ​ I fas två av uppdraget låg fokus på stöd till avdelningschef och kring förändringsledning utifrån vad som definierats i vår rapport. Stödet innebar att ta fram och förankra förslag på avdelningsgemensamma forum, koordinera kommunikationsinsatser samt stötta i process med HR och fackliga representanter för att förhandla roller, ansvar och struktur i ny organisation. Vi planerade och genomförde även ett antal workshops med medarbetare utifrån ny förhandlad organisation, som ett första steg i arbetet med att tydliggöra nya teamens uppdrag och definiera aktiviteter för hösten.

Resultat

Ny organisation förhandlad, beslutad och kommunicerad till samtliga medarbetare.  Ny organisation trädde i kraft 1 september 2020.  Erbjudanden är framtagna för respektive enhet, ett antal aktiviteter har identifierats inför hösten för respektive team kopplat till avdelningens övergripande mål och rekrytering av nya teamchefer samt övrig central kompetens är genomförd. Sammanställda rapporter samt förslag till aktiviteter och prioritering av insatser är levererade till ledningsgrupp.

We manage change, create value and inspire people

Vi är do-beKontakta oss