Nya visselblåsarlagen

Författare: anna pankko

13 januari, 2022

Visselblåsarlagen omfattar idag misstankar om allvarliga oegentligheter mot lag el. uppförandekod begångna av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning. Allvarliga oegentligheter som rör; bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens intressen eller enskildas liv och hälsa, som t.ex. allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Nuvarande lag är från 2017, ny lag som införs 17 december 2021 blev antagen i oktober 2021.

Syftet med den nya visselblåsarlagen är att göra det säkrare, tryggare och enklare att rapportera missförhållanden i verksamheter. Dagens visselblåsarlag är inriktad på att ge skydd mot repressalier för den som lyfter missförhållanden. Den nya lagen går längre genom att ställa krav på tillhandahållande av kanaler som gör att den som sitter inne med information lättare ska kunna visselblåsa.

Det gäller både interna rapporteringskanaler i företag och i offentliga verksamheter samt externa rapporteringskanaler som myndigheter ska tillhandahålla inom olika verksamhetsområden. Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut under några omständigheter.

  • Nationell lag men ursprung i EU-direktiv från 2019
  • Fler missförhållanden kommer omfattas
  • Mer omfattande
  • Fler ska omfattas av skydd
  • Allmänintresse
  • Interna funktioner och rapporteringskanaler skall finnas på plats
  • Arbetsmiljöverket blir tillsynsmyndighet

Vad innebär den nya lagen mer konkret för vår verksamhet?

De interna kanalerna innebär att alla verksamheter som har minst 50 anställda ska införa särskilda visselblåsarfunktioner för att underlätta att lyfta missförhållanden. Det ska finnas tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden.

Kraven på att införa sådana funktioner eller rapporteringskanaler föreslås införas stegvis.

STEG 1 – alla arbetsgivare med minst 250 anställda och alla offentliga arbetsgivare med 50-249 anställda ska ha en visselblåsarfunktion i enlighet med lagen den 17 juli 2022.

STEG 2- alla privata arbetsgivare med 50-249 anställda ska ha en visselblåsarfunktion på plats den 17 december 2023.

”De interna kanalerna innebär att alla verksamheter som har minst 50 anställda ska införa särskilda visselblåsarfunktioner för att underlätta att lyfta missförhållanden. Det ska finnas tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden”.

Vad behöver min verksamhet göra nu?

 • Säkerställa nya processer och Visselblåsarfunktion
 • Ta fram/ uppdatera styrdokument och annan dokumentation
 • Visselblåsarpolicy
 • Genomföra konsekvensbedömning av personuppgiftshantering
 • Ta fram manualer och skriftliga presentationer
 • Ta fram Informationstexter till anmälare och anmälda
 • Upphandla eventuellt systemstöd (ej obligatoriskt)
 • Förankra med facket om /när tillämpligt
 • Säkerställ process i detalj inklusive bedömningsgrunder för inkomna ärenden
 • Kommunicera och utbilda samtliga medarbetare kring lagstiftningen, nya processer och rutiner

Mottaget visselblåsarärende skall bekräftas inom 7 dagar och återkoppling kring åtgärd skall ske inom 3 månader.

Vi på do-be consulting har såväl relevant kompetens som lång erfarenhet av att driva regulatoriska projekt ur ett verksamhetsperspektiv och vi kan stödja er i ovan arbete för efterlevnad.

Kontakta oss gärna för en dialog kring hur vi kan hjälpa din organisation!

Kort fakta om visselblåsning:  Visselblåsning innebär att en person, oftast en anställd eller annan nyckelperson, slår larm om missförhållanden eller oegentligheter Visselblåsning kan ske både internt inom organisationen och till en myndighet eller massmedia. Visselblåsare har exempelvis avslöjat korruption, vapensmuggling, avlyssning och åsiktsregistrering av den egna befolkningen, militära mord på civila, miljöbrott och brister i patientsäkerhet.

Liknande inlägg…