VA Syd – Ny ledningsstruktur och styrning

Utmaning: VA SYD är ett kommunalförbund bestående av Malmö, Lund, Eslöv och Burlöv för hantering av dricksvatten, avlopp och avfall.  Ledningen såg behov för en organisationsöversyn med tyngdpunkt på kostnadsmedvetenhet, resursoptimering och effektivisering.

Uppdrag: do-be consulting genomförde en genomlysning, intervjuer och uppföljning. Rekommenderade insatser för ökad effektivisering, tydligare kommunikation och justerad organisationsstruktur togs fram. Majoriteten av insatserna handlade om kostnadskontroll, budgetuppföljning och ekonomisk styrning.

Resultat: Ändrad ledningsstruktur och beslutsprocess genomfördes. Ökat fokus på de strategiska målbilderna möjliggjordes. Ledningen har efter genomförandet kunnat arbeta mer effektivt i frågor som exempelvis effektivitet, miljö, medarbetar- och kundfokus.

Kategori
Beslutsstöd