Skånetrafiken – uppföljning av avtalsefterlevnad

Bakgrund/utmaning

  • Inför ikraftträdande av ett omfattande avtal, behövde kunden få en överblick över leverantörens samlade åtagande och löften för att enkelt kunna följa upp kostnader för leverans, utfall på viten och incitament.

Uppdrag/angreppsätt

  • do-be consulting stöttade i framtagandet av en mall som baserades på relevanta delar av hela avtalet med alla dess bilagor. Hänsyn togs till erfarenheterna från Region Skånes revisionsrapport ”Avtal – uppföljning och efterlevnad”.

Resultat

  • do-be consulting levererade ett uppföljningsdokument för avtalsefterlevnad framtaget med en intern arbetsgrupp. Ytterligare resultat var framtagande av KPIer för uppföljning och prioritering av uppföljningspunkter. Avtalet innehöll cirka 100 parametrar som berörde flera delar av verksamheten. do-be consulting identifierade finansiella riskområden och skapade beredskap för dessa med arbetsgruppen.