Skånetrafiken – ny utvecklingsmodell

Utmaning:

Skånetrafiken har en omfattande digital utveckling av tjänster mot resenär, sjukvård samt medarbetare. Skånetrafiken arbetade tidigare enligt en annan utvecklingsmodell som aldrig fullt ut blivit implementerad. För att göra en förändring med fokus på förbättringar inom prioritering och tydlighet i den digitala utvecklingen startade Skånetrafiken ett projekt.

Uppdrag:

Uppdraget innefattade att projektleda samt arbeta fram Skånetrafikens nya utvecklingsmodell. Arbetet delades upp i olika faser där den första fasen handlade om att fånga upp IT och verksamhetens förväntningar och krav på den nya modellen. Utifrån krav/förväntningar arbetades det fram ett förslag på process med tydliga roller och ansvar samt stöd i form av verktyg och mallar. Sista fasen i projektet var att skapa digitala utbildningar och genomföra förankringsmöten, skrivarstugor mm för att kick-starta arbetet med den nya utvecklingsmodellen.

Resultat:

Projektet levererade sina leveranser i tid och man kunder redan i införandet se att nyttor togs hem rörande:

  • Införandet av Leveransplaner ledde till att verksamheten fick ökad förståelse för helheten rörande digital utveckling så att tydligare prioriteringar behövde göras
  • Modellen innebar att verksamheten skapade tydligare beställningar vilket bland annat gjorde att det enklare för IT att estimera
  • När olika beslutsforum började köras så hittades genast samordningsfördelar mellan avdelningar som inte tidigare identifierats
Kategori
Beslutsstöd