Skånetrafiken – ny enhet för hantering av kund- och trafikinformation

Utmaning: För att uppnå Skånetrafikens långsiktiga mål avseende kundnöjdhet och marknadsandelar initierades 2019 ett omfattande projekt för att förbättra informationsgivning till resenärer i stört läge, dvs när tåg och bussar inte går enligt utsatt tid.  Projektet omfattade flera delar, bland annat att ta fram en ny organisatorisk enhet och testa denna i en pilotverksamhet under 2019.

Uppdrag: Projektet fick i uppgift att etablera en ny organisatorisk enhet inom Skånetrafiken med ett utökat ansvar för hantering av information i stört läge. Projektledning av delprojekt kundmötet.

Resultat: Levererade affärsrapporter och övrigt material har utgjort underlag för beslut om nya processer, rutiner, roller och ansvar samt implementering av ny funktion i linjen.

Kategori
Beslutsstöd