Helsingborgs stad – uppföljningsanalys ekonomiskt bistånd

Utmaning: Arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg stad har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en analys av vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd med anledning av att dessa kostnader ökat på senare år.

Uppdrag: Genomföra analys som visar på nuläget/utvecklingen i Helsingborg i jämförelse med tio utvalda kommuner med liknande demografiska förutsättningar. Sammanställning och beskrivning vad som karakteriserar organisation och arbetssätt i fem utvalda kommuner som haft en positiv utveckling av kostnaderna för ekonomiskt bistånd de senaste åren. Fokus låg på avslut mot arbete, samarbete med arbetsförmedlingen, boendekostnader och kontroll av fusk. Vi tittade även på andra faktorer såsom nivå av digitalisering. Kostnadsanalysen genomfördes utifrån kommundata från Socialstyrelsen och med den var det möjligt att analysera Totalkostnad, hushållstyper och Livsföring i övrigt. Analysen omfattade också underlag från djupintervjuer med nyckelpersoner lokalt och från andra kommuner.

Resultat: Analys med slutsatser, reflektioner och förslag till kommande aktiviteter inom avdelningen är levererad till beställaren och presenterad för såväl ledningsgrupp som presidium och nämnd. Analysen presenterar förslag till möjliga utvecklingsområden och visar att Helsingborg kan agera som lärande exempel för andra kommuner vad gäller avslut mot arbete. I samband med presentation för nämnd skickades två frågeställningar utifrån resultatet med för ledamöterna att diskutera i ett workshopmoment.​ Uppföljningsanalysen ger en fördjupad förståelse för nuläget i en av förvaltningens kärnprocesser och ökad insyn och kommer kunna fungera som underlag för förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete och verksamhetsplanering. ​

Kategori
Analyser