Helsingborgs stad – stöd i formandet av ny organisation

Utmaning:

Digitaliseringsavdelningen i Helsingborg stad har beslutat att genomföra en omorganisation för att bättre möta stadens och medborgarnas behov utifrån att vara förvaltningarnas naturliga partner för innovation och digitalisering. Helsingborg stad har som mål att 2022 vara en av Europas mest innovativa städer och digitaliseringsavdelningen har en viktig roll i att möjliggöra detta. Ny organisation skall underlätta operativt beslutsfattande och ha ett ökat kundfokus med tydliga vägar in och långsiktigt sammanhållen arkitektur.

Uppdrag:

Inledningsvis bestod uppdraget i att definiera kritiska framgångsfaktorer, risker och behov av förflyttningar för att möjliggöra önskade målbilder med ny organisation. Vi genomförde djupintervjuer med ett stort antal medarbetare och nyckelpersoner inom och utom avdelningen för att skapa en nulägesbild. Arbetet utmynnade i en rapport där vi definierade ovan samt förslag på kommande aktiviteter i transformationen kopplat till organisatoriska behov, förändringsledning och kommunikation. Rapporten var en del i underlaget för slutligt förslag till ny organisationsstruktur. ​ I fas två av uppdraget låg fokus på stöd till avdelningschef och kring förändringsledning utifrån vad som definierats i vår rapport. Stödet innebar att ta fram och förankra förslag på avdelningsgemensamma forum, koordinera kommunikationsinsatser samt stötta i process med HR och fackliga representanter för att förhandla roller, ansvar och struktur i ny organisation. Vi planerade och genomförde även ett antal workshops med medarbetare utifrån ny förhandlad organisation, som ett första steg i arbetet med att tydliggöra nya teamens uppdrag och definiera aktiviteter för hösten.

Resultat:

Ny organisation förhandlad, beslutad och kommunicerad till samtliga medarbetare.  Ny organisation trädde i kraft 1 september 2020.  Erbjudanden är framtagna för respektive enhet, ett antal aktiviteter har identifierats inför hösten för respektive team kopplat till avdelningens övergripande mål och rekrytering av nya teamchefer samt övrig central kompetens är genomförd. Sammanställda rapporter samt förslag till aktiviteter och prioritering av insatser är levererade till ledningsgrupp.

Kategori
Beslutsstöd