CMP – Effektivare utnyttjande och underhåll av maskiner och utrustning

Bakgrund/utmaning

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) driver och utvecklar hamnverksamheten i både Köpenhamn och Malmö.

CMP hade behov av att tydliggöra en rollfördelning vid underhållsarbetet och att effektivisera drift och underhåll av maskiner och utrustning.

Tjänsteutbudet inte var tydligt definierat – det rådde osäkerhet kring vad Underhållsenheten skulle erbjuda för tjänster. Detta hängde ihop med att internkund (beställaren) inte var klart definierad och att kundbehoven inte alltid styrt tjänsteutbudet, vilket i sin tur ledde till missnöje bland personalen.

Åtgärder såsom schemaomläggningar och anskaffning av nya maskiner har inte gett önskat resultat.

Uppdrag/angreppsätt

Definiera mål och beslut om anskaffning av maskiner och utrustning och dess konsekvenser. I detta ingick det att definiera och leda arbete att ta fram beslutsunderlag för optimering av maskindrift samt för underhållsarbete som helhet, samt genomföra beslut/förändring.

Förändringsledning, inklusive hantera akuta behov, som förhandlingar om förändringar av Underhållsenheten -en konsekvens av förändrat uppdrag. Kommunikationsstrategi och genomförande för förankring av beslut och konsekvenser av dessa.

Processdesign, med effektivisering och införande av arbetsprocesserna för; Daglig tillsyn, Felanmälan, Avtalsuppföljning externa leverantörer, Förebyggande underhåll, Maskinoptimering. I detta ingick även definition av KPI:er och att genomföra en KPI-uppföljning efter 100 dagar.

Resultat

Styrgruppen beräknar att CMP kommer spara ca 4 miljoner kronor per år. Dessa besparingar kommer från neddragning av organisationen hos Underhåll samt av att maskinparken reduceras betydligt.

Till denna årliga besparing kommer dessutom en engångsintäkt vid försäljning av maskiner. De verktyg för att optimera processer och förankra förändringar som CMP tillgodogjort sig under projektet kommer också fortsatt leda till förbättringar och kostnadsminskningar de kommande åren.

Kategori
Analyser