Analys och kartläggning avseende effekter av digitalisering – allmännyttigt bostadsbolag

Bakgrund/Utmaning         

Bostadsbolaget hade funnit en möjlighet att med stöd av digitalisering utveckla ett nytt arbetssätt för ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

I samband med detta fanns behov av att kartlägga och beskriva möjliga effekter samt krav på aktiviteter och åtgärder för att uppnå dessa.

Uppdrag

Att genomföra en analys av påverkan av digitaliseringen på befintlig verksamhet avseende möjliga kvantifierbara och kvalitativa effekter samt krav på åtgärder för att uppnå dessa.

Arbetet utfördes i form av workshops, intervjuer och fördjupade analyser.

En central uppgift var att klargöra områden som påverkas direkt respektive indirekt av åtgärden samt om effekter uppstod på lång eller kort sikt.

Följande områden genomlystes: kundservice/kundtjänst, förvaltning, tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll, planerat underhåll, upphandling, leverantörsstyrning samt kompetens och organisation.

Utöver ovan angivna områden omfattade kartläggningen även förutsättningar och krav för att uppnå effekter främst med fokus på ledning, styrning och uppföljning.

Resultat

En rapport färdigställdes och utgjorde underlag för beslut i ledningsgrupp och styrelse. Positivt beslut fattades avseende pilotstudie och investering.

 

Kategori
Beslutsstöd