Skånetrafiken- Upphandlingsstöd

Bakgrund/utmaning

Skånetrafiken upphandlade ett leverantörsavtal för både drift och underhåll av Pågatågen för perioden 2018-2026. Avtalet uppskattas till ett värde av 5,6 Mdr kr.

Upphandlingen var unik i sitt slag inom kollektivtrafikbranschen, då den omfattade drift, underhåll, ersättningstrafik och stationsunderhåll i ett och samma avtal.

Utmaningen var att hantera ett ovanligt stort antal anbud på ett rättssäkert sätt med noggranna och kvalitetssäkrade bedömningar för att minimera risken för överprövning och försening av leveransen.

Uppdrag/angreppsätt

Handläggningen och utvärderingen var omfattande och ställde höga krav på korrekta bedömningar. För detta samordnade Upphandlingsenheten inom Skånetrafiken bl.a. ansvariga för drift, underhåll och ersättningstrafik, controller, jurister, tidtabellsplanerare och affärsområdeschef.

Uppdraget för do-be consulting bestod i framdrift i utvärderingsarbetet i arbetsgruppen och att dokumentera fullständiga och kvalitetssäkrade motiveringar för varje anbudsgivare och kvalitetskriterium.

Resultat

do-be consulting samordnade, dokumenterade och verifierade flertalet processteg, bl.a. kring motivering för poängsättning av alla anbudsgivare och slutlig dokumentation inför beslut.

do-be consulting bistod även kring verifiering av avtalshandlingarna inför tecknande av samarbetsavtal och var en sammanbindande länk mellan de olika funktionerna inom Skånetrafiken.

Ingen överprövning av anbuden skedde.

do-be consulting gavs högsta möjliga betyg i kvalitetsenkät för sin konsultinsats.

Kategori
Förändringsledning