CMP kom i hamn med sin förändringsresa

 jonas arkestadVerksamheten visade tydliga tecken på behov av att effektivisera underhållsprocesser inom underhållsenheten och det största affärsområdet hos CMP. Det fanns en diskrepans mellan kundbehovet och tjänsteutbudet och den största enheten P&TO (Port & Terminal Operations) hade behov av resultatförbättring. Underhåll av maskiner och utrustning behövde effektiviseras.

Förändringsresa med stora utmaningar

Med bakgrund i ett akut och stort investeringsbehov av nya maskiner hos P&TO tog en arbetsgrupp fram ett förslag kring effektivisering. Detta innebar bland mycket annat att drift- och service av vissa maskintyper fortsättningsvis skulle hanteras av extern part (operationell leasing) medan kranar och andra större centrala maskiner skulle kvarstanna i CMPs ägo och därmed underhållas internt av CMP själva.

En aspekt av utmaningen var att hantera en viss frustration och turbulens bland personalen inom underhåll och P&TO – frustration som visat sig i form av missnöje, energiläckage och ett otillfredsställande arbetsklimat. Konsekvensen av det förslag som den interna arbetsgruppen tagit fram kring externt drift- och serviceavtal var känsligt och ett beslut om detta skulle väcka starka emotionella reaktioner. Detta ökade vikten av att hantera förändringsarbetet korrekt och systematiskt.

CMP hade vid ett flertal tillfällen tidigare påbörjat denna förändringsresa kring underhållsenheten men av olika anledningar hade tidigare interna initiativ inte lett till önskat resultat.

do-be consulting katalysator i förändringsarbetet

Ledningen på CMP beslutade att i detta läge anlita do-be consulting för att bistå i denna förändringsprocess och leda arbetet mot önskad målbild. Tre konsulter från do-be consulting, har arbetat med uppdraget i tre faser genom hela förändringsprocessen. Inledningsvis gjordes en omfattande nulägesanalys med tillhörande beslutsunderlag, målbilder sattes upp gemensamt och en gedigen handlingsplan för måluppfyllelse formulerades.

I genomförandefasen bidrog do-be consulting med kompetens kring förändringsledning, strategi och styrning.

do-be consulting bistod med gedigen spetskompetens och hade möjlighet att ta ett helhetsgrepp på arbetet med förståelse för organisationens samtliga delar, säger Jonas Arkestad , CFO på CMP AB. – De fungerade som en katalysator i arbetet och insåg vikten av att skapa en bred förankring och gemensam förståelse för processer och nödvändiga förändringar ut i organisationen ända ned på individnivå. Detta helhetsgrepp, i kombination med stöd och verktyg från do-be consultings konsulter bidrog med att vi nådde framgång i arbetet. Jonas menar vidare att det också fanns ett stort värde i att ha en partner i form av ett neutralt bollplank som kunde granska organisationen och dess utmaningar utifrån.En av de kritiska framgångsfaktorerna för arbetet var olika aspekter av tydlig kommunikation, vilket konsulterna från do-be consulting tidigt fångade upp. Genom relevant argumentation och dialog med berörda medarbetare skapades en ökad förståelse och motivation att arbeta mot gemensamma mål. Roller och ansvar blev också tydligare för medarbetarna.

Snart i hamn

Idag är uppföljningsfasen inledd. do-be consulting arbetar i nuläget med att fånga upp hur förändringarna mottagits i verksamheten samt vilka effekter som kan urskiljas. På CMP är man mycket nöjda med resultatet. Samtliga uppsatta målbilder förväntas uppnås vilket bland annat innebär:

  • Ökad flexibilitet, minskade risker och kostnader
  • Förbättrat arbetsklimat bland personalen på enheten. En tydlighet i roller och ansvar bland personalen vilket gett större trygghet och engagemang.
  • Välorganiserad enhet med tydligt definierat serviceutbud
  • Tydligt framtagna processer med roll-och ansvarsfördelning och god insikt i dessa bland medarbetarna
  • Likartade processer och tjänster för Underhållsenheten och P&TO i Malmö och Köpenhamn vilket innebär bättre resursutnyttjande, synergier och skalfördelar

do-be consulting och dess kompetens har betytt mycket för oss i denna förändringsprocess. Vi ser redan positiva synergieffekter med de organisatoriska förändringar som gjorts och att förbättringarna leder till nya aktiviteter, det blir helt enkelt en positiv spiral. Vi ser fram mot ett nytt år och nya utmaningar för CMP avslutar Jonas.

Fakta CMP

CMP, Copenhagen Malmö port är ett samnordiskt bolag som gemensamt driver hamnarna i Köpenhamn och Malmö. Öresund är ett av världens mest trafikerade sund och CMP bland mycket annat Nordens största bilhamn. CMPs hamnar som är nav för gods som skall vidare till Baltikum tar varje år emot ca 8000 fartyg och verksamheten omfattar förutom godshantering containertrafik, kryssningar, kombitrafik via järnväg , samt olje- och torrlastterminaler. I egenskap av hamnoperatör lossar, lastar och förvarar CMP gods i form av spannmål, fordon, bränsle, skrot, byggmaterial och mycket annat. I Malmö bedrivs linjetrafik med passagerarfärjor till Travemünde och från Köpenhamn går dagliga färjor till Oslo samt omfattande kryssningstrafik. Båda hamnarna har av EU utsetts till så kallade core ports inom Trans- European Transport network vilket innebär att de har störst betydelse för utvecklingen av unionens transportkorridorer och dit investeringar i infrastruktur mm i första hand bör göras.