do-be consulting- stöd i Malmö stads arbete med nya dataskyddsförordningen (GDPR)

”do-be consulting har haft en betydande roll i det framgångsrika genomförandet av GDPR-programmet”, säger Bo Källmark, strateg på stadskontoret i Malmö stad.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen ikraft inom EU. För att kunna leva upp till förordningen har Malmö stad bedrivit ett program under hela 2018. Programmet har syftat till att säkerställa att Malmö stad efterlever den nya dataskyddsförordningen, med dess principer, de registrerades rättigheter och det ansvar som följer med personuppgiftsansvaret hos kommunstyrelsen och övriga nämnder.

do-be consulting har sedan början av 2018 ingått i programgruppen för det kommungemensamma GDPR-arbetet, och bidragit till att planera och genomföra arbetet med att ta fram program- och projektplaner, aktivitetsplaner, nulägesanalyser, kartläggning av personuppgiftsbehandlingar, underlag till rutinbeskrivningar, e-tjänster, omvärldsbevakning, kommunikationsinsatser, utbildningar och presentationer. Programmet, som drivits från stadskontoret, har samordnat arbetet med Malmö stads alla förvaltningar.

”Att få stöd av do-be consulting i planering och underlag till beslutsfattande, genomförande samt uppföljning har varit mycket värdefullt och uppskattat – såväl i programgruppen som av förvaltningarna”, enligt Bo Källmark.

do-be consulting är den nya generationens managementkonsultbolag – vi skapar bestående värden för våra kunder!