Skånetrafiken- Upphandlingsstöd

Bakgrund/utmaning

  • Skånetrafiken upphandlade ett leverantörsavtal för både drift och underhåll av Pågatågen för perioden 2018-2026. Avtalet uppskattas till ett värde av 5,6 Mdr kr.
  • Upphandlingen var unik i sitt slag inom kollektivtrafikbranschen, då den omfattade drift, underhåll, ersättningstrafik och stationsunderhåll i ett och samma avtal.
  • Utmaningen var att hantera ett ovanligt stort antal anbud på ett rättssäkert sätt med noggranna och kvalitetssäkrade bedömningar för att minimera risken för överprövning och försening av leveransen.

Uppdrag/angreppsätt

  • Handläggningen och utvärderingen var omfattande och ställde höga krav på korrekta bedömningar. För detta samordnade Upphandlingsenheten inom Skånetrafiken bl.a. ansvariga för drift, underhåll och ersättningstrafik, controller, jurister, tidtabellsplanerare och affärsområdeschef.
  • Uppdraget för do-be consulting bestod i framdrift i utvärderingsarbetet i arbetsgruppen och att dokumentera fullständiga och kvalitetssäkrade motiveringar för varje anbudsgivare och kvalitetskriterium. .

Resultat

  • do-be consulting samordnade, dokumenterade och verifierade flertalet processteg, bl.a. kring motivering för poängsättning av alla anbudsgivare och slutlig dokumentation inför beslut.
  • do-be consulting bistod även kring verifiering av avtalshandlingarna inför tecknande av samarbetsavtal och var en sammanbindande länk mellan de olika funktionerna inom Skånetrafiken.
  • Ingen överprövning av anbuden skedde.
  • do-be consulting gavs högsta möjliga betyg i kvalitetsenkät för sin konsultinsats.
See more references