LKAB – stärka ankommande logistikflöde

Utmaning:

LKAB – Luossavaara-Kiirunavaara AB förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher.

LKAB är en koncern som verkar internationellt och har de senaste åren påverkats av det fallande malmpriset. LKAB ville göra en översyn av sitt inkommande logistikflöden för materialförsörjning, och undersöka om de kunde stärka sin position och uppnå önskade förbättringar, service- miljö- och kostnadsmässigt, genom att förbättra insynen i sitt ankommande logistikflöde.

Uppdrag:

Översyn av samtliga ankommande leveranser från företagets leverantörer till de olika förråden. Undersöka möjligheterna att förändra hanteringen av ankommande leveranser för att förbättra leveransprecision, minska miljöpåverkan, stabilisera transportledtid, minska transportkostnadens andel av inköpspriset genom förändrat leveransvillkor, förbättra spårbarhet och förbättra arbetsplanering i verksamheten. Presentera Business Case som styrker förändring, samt implementera konceptet om det beslutas att det ska införas.

Angreppssätt:

Den statistik som fanns tillgänglig användes som grund, och kompletterades med uppskattade siffror för att skapa en helhetsbild som beskrev det ankommande flödet från de leverantörer som stod för den största godsmängden i frekvens och vikt. Ett antagande kring samtliga områdes nuläge beräknades och en ambition om en procentuell potentiell förbättring gjordes per nyckeltal.

Eftersom Business Caset visade att det var möjligt att uppnå de önskade effekterna, togs ett beslut om att implementera konceptet. Upphandling av transporter och nödvändiga administrativa tjänster genomfördes. Inköpsavtal med leverantörer omförhandlades, och en utrullningsplan skapades. Konceptet utökades successivt allt eftersom fler och fler leverantörer inkluderas, allt för att anpassa konceptet efter godsmängden samt att minimera kostnaderna under implementationsperioden. Samtliga nyckeltal följdes upp kontinuerligt för att säkerställa att förändringen gav de effekter som önskats.

Resultat:

Implementationen av det nya logistikkonceptet var mycket framgångsrikt och samtliga förbättringar kunde realiseras av LKAB. Kostnadsbesparing, leveransprecision och miljöpåverkan har förbättrats med 30-40%. Implementationen har gett ”ringar-på-vattnet” effekt och nya områden har kunnat genomlysas internt och förbättras när ett okänt område blivit kontrollerbart.

See more references