Linköpings kommun- satsning för ökad näringslivsservice

Bakgrund/utmaning

  • Linköpings kommun initierade en satsning bestående av flera delprojekt, varav alla gemensamt syftade till ökad samordning och förbättrad kvalitet i processer  samt höjd kompetensnivå kring näringslivsfrågor inom hela den kommunala organisationen. Ett av delprojekten innebar att bygga en servicefunktion motsvarande en Företagslots för en väg in avseende näringslivsrelaterade ärenden.

Uppdrag/angreppsätt

  • Fas1. Strategiskt och operativt stöd till intern programledare. Planering och styrning av huvud-och delprojekt.
  • Fas2. Huvudprojektledare , strategiskt stöd till delprojektledare för Företagsservice samt delprojektledare för utbildningsprojekt.
  • konsult från do-be consulting har genomfört utbildningar, samordnat information samt rapporterat till styrgrupp.
  • Tagit fram beslutsunderlag i form av roll-och ansvarsbeskrivning, styr-och förvaltningsmodell, kravspecifikation avseende ärendehanteringssystem samt tagit fram rutiner för arbetet i Företagsservice.

Resultat

  • Projektet har uppfyllt sina mål och övergick i linje 2018. Då öppnade Företagsservice, en väg in för företagsrelaterade frågor till kommunen. Funktionen bemannas av representanter från flera förvaltningar, med utgångspunkt i Malmömodellen.  drygt 300 medarbetare har utbildats i näringslivsservice genom flertalet insatser, bland annat genom SKL:s utbildningspaket ”Förenkla helt enkelt” och webutbildning i service och bemötande.
See more references