ESS (European Spallation Source) – upphandling och införande av ERP-system

Utmaning:

ESS är ett planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS finansieras och drivs av ett partnerskap bestående av 17 europeiska länder.
När ESS startade upp år 2010 införskaffades ett enklare affärssystem. För att möta den snabba och komplexa expansionstakten krävdes år 2012 ett nytt affärssystem som hanterar personal, inköp och ekonomi.

Uppdrag:

Stödja ledningen att leda upphandlingen av nytt affärssystem och sedan  införa densamma.

Angreppssätt:

ESS växer snabbt varför fokus lades på att förtydliga och utveckla verksamhetsprocesserna samt definiera målbilder och vision. Sammanhang och beroenden beskrevs och kommunicerades tidigt mellan olika parter och enheter inom ESS.

Resultat:

  • Tydliga och ändamålsenliga processbeskrivningar för personal, inköp och ekonomi
  • Kravfångst samt definition och genomförande av upphandlingsprocess med kvalificeringsprocess och tilldelningsmodell
  • Implementation av ERP i tre faser; ekonomi, HR och inköp.
See more references