Hur ska organisationen ställa om till ökat strategiskt fokus i pandemins spår? – 3 steg som hjälper er på vägen

Pandemin har inneburit ett flertal omställningar för organisationer, och konsekvenserna riskerar att bli stora om inte verksamheten tar tempen på organisationen och anpassar den för det nya normaltillstånd som väntar efter pandemin. Många ledningar vittnar om att de tvingats in i operativa och taktiska frågor medan de strategiska frågorna har fått stå tillbaka. Detta samtidigt som det har inneburit utmaningar att i många fall leda och utveckla sin personal på avstånd. Enligt SCB arbetade drygt 40 procent hemifrån under årets första kvartal, vilket ställt höga krav på digital kompetens och självledarskap. Många ledningsgrupper utrycker samtidigt att organisationen inte haft utrymme för reflektion. Dilemmat för många verksamheter är att de måste börja jobba mer strategiskt, i en miljö som på kort tid har förändrats och kommer att fortsätta ändra sig.

Vi visar här på en enkel trestegsmodell, som kan inspirera ledningsgrupper i att reflektera och mobilisera inför övergången till det nya normala.

1. Blicka tillbaka till 2019
Vilka viktiga världshändelser, trender och målsättningar kan vi se tillbaka på från 2019? Inte minst inom områden som hållbarhet, globalisering och digitalisering. Att blicka tillbaka och minnas vad som hände i världen och i organisationen innan pandemin uppstod, är centralt för att förstå vilka förändringar som skett och kommer att ske när pandemins styrka successivt minskar i samhället.

2. Utforma framtidsscenarion
Det är ju svårt att förutspå framtiden, inte minst under en pågående pandemi. En bra metod, när osäkerhetsfaktorerna är många, är att jobba med scenarion för att skapa en gemensam plattform över vad som kan inträffa. Ett enkelt sätt är att skapa tre scenarion: det blir i stort sett som förut, det blir värre under de kommande åren och det blir en blandning av dessa båda scenarion. Jobba er utifrån och in från omvärldsfaktorer, till er bransch och sedan ned till er egen verksamhet.

3. Reflektera och skapa en gemensam syn på målsättningar
Vi kommer att i någon form leva med pandemin och dess effekter ett tag framöver. Ledningsgrupper behöver hitta nya verktyg för reflektion och utveckling då nuläget i dessa tider snabbt blir till ett nyläge.

Avsätt tid löpande för att reflektera över frågeställningar som nedan:
• Hur har vi påverkats av distanseringen och hur ska vi arbeta på distans och med digitalisering framöver?
• Vad behöver vi åtgärda, utveckla eller hålla fast vid?
• Hur utvecklar vi våra förmågor i ledarskapet inför övergången till det nya normala?
• Hur kan vi stärka oss som grupp och organisation samt vår arbetsmiljö utifrån de erfarenheter vi har fått och den utveckling vi ser?

Ovan är exempel på inledande frågor för att hjälpa organisationen att skifta fokus från reaktivitet till proaktivitet. Sedan är det av största vikt att hitta formerna för strukturerad reflektion, där varje punkt kan bidra till det strategiska utvecklingsarbetet efter pandemin. Det är dags för organisationer att börja reflektera om den framtida arbetsplatsen, för att behålla och utveckla sina bästa förmågor och mobilisera inför hösten, för att ha en möjlighet att skapa en välmående organisation som växer.