Santander bank – etablera och driva en strategiprocess

Utmaning​:

Santander Consumer Bank Sverige, med sitt ursprung i Elcon Bilfinans och numera en del av en av världens största bankkoncerner, stod inför stora utmaningar inom tillväxt, affärsutveckling och avkastning.

De var i behov av att etablera och driva en strategiprocess med stöd av ett scenarioramverk för svenska konsumentkreditmarknaden, allt detta för att adressera utmaningarna via en offensiv och tydligt etablerad, kommunicerad och genomförd strategi.

Utmaning låg i allt från att skräddarsy en strategiprocess, engagera en betydande del av medarbetarna till att konversera, etablera och realisera nya djärva mål.

Uppdrag​:

 • Etablera ett mer strategiskt synsätt hos ledningsgruppen
 • Etablera en skräddarsydd strategiprocess
 • Leda och driva strategiplaneringen initialt med syfte att etablera densamma
 • Stödja etableringen av ett projekt/programkontor via praktisk erfarenhets- och kunskapsöverföring
 • Skapa en gemensam framtidsbild och ett språk för strategi- och förändringsarbetet
 • Engagera en betydande del av medarbetarna i ett scenarioprojekt via ett program för fokusområdesstudier och omvärldsanalys
 • Etablera en löpande omvärldsbevakning som stöd för det fortsatta strategiarbetet och scenariouppföljningen

Angreppsätt​:

Tidigt skapa en gemensam bild av de kritiska framgångsfaktorer som påverkar bolagets framtida ambitioner. Engagera och inkludera bolagets medarbetare i att skapa framtidsbilden av de kundbehov man hade möjlighet att adressera. Snabbt etablera ett gemensamt synsätt och språk för strategin och omvärlden. Behålla balansen mellan nya krav och den entreprenörskultur varpå bolagets framgång hittills vilat på. Konversationsworkshops med samtliga anställda som en del av strategiutrullningen.

Resultat​:

 • Santander utvecklade en framgångsrik strategi för expansion i värdekedjan i två riktningar; 1. Key account affär mot flertalet generalagenter inom svenskbilhandel främst via en ny ”Whitelabel” lösning med stöd av en ny säljorganisation och IT-stöd, 2. Etablering och positionering av tjänster och erbjudanden direkt mot slutkunder/konsumenter, via egna kanaler såväl som förmedlare, exv. Blancolån och inlåning till konkurrenskraftiga villkor.
 • En etablerad löpande strategiprocess, skräddarsydd efter ledningens och företagskulturens förmågor
 • Ett gemensamt språk för alla i bolaget avseende strategi, framtid och omvärld, vilket ledde till ett effektivare beslutsfattande, kommunicerande och genomförande
 • Ett projekt/programkontor som levererar struktur, kontroll samt ett effektivt genomförande av bankens projekt.
See more references